Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại

10 01

Vai trò của tên thương mại đối với doanh nghiệp

Tên thương mại của doanh nghiệp là một trong những yếu tố đầu tiên tạo nên sự thành công của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất,...

Xem thêm

01 12

ĐĂNG KÝ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Việc đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh nhằm mục đích phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên...

Xem thêm