Đăng ký quyền liên quan

Đăng ký quyền liên quan

28 12

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

Đăng ký quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm...

Xem thêm

29 11

Thế nào là Quyền liên quan?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát...

Xem thêm