Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

08 01

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Xem thêm